Orrialde:Bertso berriyak (18--?).pdf/1

Orri hau berrikusi gabe dago


BERTSO BERRIYAK

Txirritak jarriyak


Misiolari baten moduan
Diru fca oyak baziñuela
jaan dan lau illabetian
amona zarrak ufcziyak
nabill ejenplo onak ematen
ni engañafczen ibilli ziñan
inozentien tartian;
gezurrak dira guziyak,
txorakeriyan ibilli giñan
zuek bi aizpa omen ziñafcen
sasoi genduen artian,
ama gaxuak aziyak,
allegatu haiz irurogeifca
zuriut geyago egifciafcik
amabigarren urtian,
arraya saltzen asiyak
zer lastima dan ezkondu gabe
zuk ez baño arrek merezi difcu
sartu biarra lurpian*
ezkerrak efca graziyak.

2
Proporziyo bat izandu nuen
erdi zartu ta gerore
neskatxa batek—Txirrita, biyok
esposatuko gerade;
difcuan gauzak efca diruak
zurefczafc izan dirade
edo bestela azken fiñian
penefcan illko zerade,
gurasu zarren muimenfcua
nola dan ikasi gabe.
5

lEsan bezela neskafcxa orrek
eman ziran albisfcia,
errespuesta adifcu arfce
lrirri egon zan fcrisfcia;

—Alde batera pena artzen defc
zu modu orfcan usfcia,
baña zarfcu naiz ezfca posible
lan oriyefcan asfcia,
borondafcia isfcimafczen defc,
eskerrik asko, gazfcia.
4
Serio xamar lefcu omendu
baufcismoko liburuban,
ogeifca zortzi urfce dauzkala
San M.igelak inguruan,
zarfcu baño len asi zaizkizu.
ille fcxuriyak buruban,
nerekiñ ere etzera asi
oso leku seguruban,
gax’orrek egon biarko dezu
besfce askoren moduan.

o
Oifca bosfc milla errial dauzkafc
amona zarrak ufcziyak
milla pezefca arraya salfczen
neronek irabaziyak;
ankak listo fca ezfcarri ona
muimenfcuak biziyak,
nik dedan ditxa ez dadukafce
munduan diran guzivak,
mixeriyarik ez dadukagu
Jaungoikuari graziyak.
6
Mufcill zar efca neska zar asko
geldifcu giñaden baña
gure partiak eta geyago
badago zeñek egiña;
sortzen ditugu Jabore puskak
aixa gastatzeko diña;
ogei pezefca anea arfcua,
lau duro fc’erdi iriña,
berrogeifcaño irifcxiko zan
danak ezkondu bagiña.
7
Ama alabak bakarrik bizi
manfcenu ona mayian,
esposafczeko egon banifczan
ipiñi nazu gayian,
oinbeste diru sobrafcuba fca
senarra artu nayian
eziñ billatu baldin badezu
Donosfciyan fca kayian
Txomiñenian billera da fca
zuaz urrengo jayian.
8
Adiskide bafcek esan difc neri
Donosfciyako parfcian:
—lya Iazvfan sarfcu ziñuzfcen
efczabilfcza aparfcian,
neskafcx ori ez kasorik egin,
ufczi zayozu pakian,
goizero an da bofcillarekiñ
Amueneko afcian,
lifcro erdi bat pafcar biaufce
ama alaben arfcian.
Imp- Maca^aga Renteria

10

,

Ard ua erekasfcafczen dufce


ez aguardinfca bakarrik, "

bazkaldufcare kafcerik gabe J
ez da arfcutzen patarrik
ez Donosfciyan jayofcakojrik
aiñ gufcxi goyarrifcarrik,
bere buruba ola ofrezifczen
ez dabill neskafcx jafcorrik;
biño gaxuak nere konfcura
efczuen busti* mufcurrik.

11
I eyo zulofcik beirafczen zuen
gu ari giñan lekua,
anima salbo anfczaran gisa
Iuzafcurikan lepua,
berak penfcsatu zuen bezela
egiñ bazuen jokua
ni izandu naiz alako bafcek
merezi bezelakua,
lenago iru baldin badira
I ai zer nolako laukua !
12
Eziñ sinisfcu izandu nuen
neskafcxa orren eranik,
fca berak ere efczekiyen ni
zurrufcerua nifczanik;
alkarrengana bildu bagiña
efczan gurekin gauz onik
jende geyegik jakiñ ez dezan
ez defc esango izenik
oraindik ere solfcera dago
efczuen arfcu gizonik.