Orrialde:Donostiaco gazteac languille maisuen festa 1843 garren urteco asteleniote egüerdian.pdf/1

Orri hau berrikusi gabe dago


DONOSTIACO GAZTEAC

LANGUILLE MAISUEN FESTA

1843 GARREN URTECO ASTELENIOTE EGÜERDIAN.

IBIL BERDIÑA1
Iñauterian oitu becela
Donostiaco gazteac
Marcha cantari batzuec , eta
Soñu arequin besteac :
Datoz plazaco dantzza lecura
Gaur esquer onez beteac
Bacoitza bere bear gayaquin
Eracustera nequeac.

2
Zortzi languille maisu jaquintsun,
Andreac aldamenean ,
Garbi , egoqui apaindurican
Jazcay onenac soñean :
Pozes , cantari gogoarequin
Daude nor bere lanean ,
Eta sarritan dantza oi dira
Bearric ez dutenean.

BELAUN CHINGOANire languille maiteac , zar eta gazteac ,
Aditu nequeac ,
Pena naibagueac ,
Igaro ditugunac , guizon cital dollorrac
Aisa sinisturic ,
Gaude damuturic :
ontzietan joanguiñan Montevideorá ,
Galzera demborá
Alperqueriará :
Goseac erdi illac , ez eceren jabe ,
Lan eta dirubague
An egon guerade.

PISPILIN
1.
Dendari eta Zapataria
Berac nor baldin badirá
Eguitecoa badute eta
Chit ongui bicico dirá:
Pispilin , pozpolin , plazara dambolin
Goseac ilco ez dirá.

2.
Arotzac eta Picharguilleac
Oi dute lana ugarí
Bearra gogoz eguiñarequin
Cobru ematen lanarí :
Pispilin , pozpolin , plazara dambolin
Izanditezque chit ongui.

3.
Cupelaguilel, Perratzalleac
Bearra urri bacana ,
Biac gogoa on dute bnaña,
Nai duten diña ez lana:
Pispilin , pozpolin , plazara dambolin
Beti escasa jornala.

4.
Pacinguille ta Chorrotzallea
Lana eguiten oituac
Atzerricoac izanagatic
Bearreraco cinzoac :
Pispilin , pozpolin , plazara dambolin
Biac guizoncho prestuac.