Orrialde:Donostiaco gazteac languille maisuen festa 1843 garren urteco asteleniote egüerdian.pdf/2

Orri hau berrikusi gabe dago


ARDO CHURRUT
Senarrác.
Beti bearguiñean
Neque azpián
Bururic jaso gabe
Nere bicián:
Iñauterián
Acheren aldicho bat
Det Donostián,
Eguncho bián,
Goiz arratsalde eta
Egüerdián ,
Plaza berrián Egunaz eta gabaz
Ordu guztian.

Emazteac.
Ezcondu ninzan eta
Ez det damuric
Ezin autuco nuén
Senar oberíc ,
Leyalagoric
Berarequin bici naiz
Pozez beteríc ,
Penac azturíc,
Ezdu nere guizonac
Bere pareríc
Bear guilleríc
Iñorc icusi ezdu
Bencho gueldiríc.

BAI , BAI , BAI.
1.
Nagusi , echecoandre ,
Eta mirabeac
Plazan daude , ichiric
Echeco ateac.
Bai , bai , bai , festetan
Zar eta gazteac.

2.
Egunero badator
Gende campocoac
Icustera eralde (a)
Plaza berricoac
Bai, bai bai , festacho
Iñautericoac.


(a) Eralde Comparsa.ZORZICOA.
1.
Festaric bearbada
Bego Donostiá ,
Beticoa du fama
Ondo mereciá :
Bestetan ez becela
Emen gazteriá
Amaren sabeletic
Dator icasiá.

2.
Donostiarrac dute
Auquera , doaiá
Urtero asmatzeco
Festa bat berriá :
Beren m0duchoa dá
Guztiz egoquiá
Cer nai gauzetaraco
Arquitzen du gayá.


3.
Aurten iñaute festac
Eder eta lucé
Otsailla beingoan
Odo bete duté ;
Iñoiz esdet icusi
Iñon onmebesté
Eta guerora ere
Ez icusi usté.

4.
San Vicente goizean
Bostac jo etzuten
Atabal damboliñac
Nengüen enzuten :
Ordu bian arguiric
Ez nuen icusten ;
Logale nintzan baña
Etziraten uzten.

5.
Ill onen asieran
Lenengo jayean
Egun sentiarequin
Nentzala oyean :
Iñudeac aurraquin
Zebiltzan calean
Ta gocho saltzallea
Beraquin batean.

6.
Beste cembait badira
Aurrezquerocoac
festa eder egoqui
Donostiacoac :
Guero estudainte
Eta igitoac ,
Zortzi maisu languille
Guerade gaurcoac.