Orrialde:Larramendi 1745 dictionary body.pdf/27

Orri hau balidatu da
14
A C.
Salgo de tu acatamiento, banoa zure,
aurretic, zure beguietatic, zure be-
guien aurretic.

Acatamiento , honra , reſpeto , veaſe

honra, reſpeto.

Acatar, honrar, reſpetar, veaſe.

Acatarrarſe, coſtomatzea, coſtumatzea.

Lat. Catarrho, gravedine deſtillatione
affici.

Acatarrado , coſtomatua , coſtumatua.

Lat. Catarrho gravedine, deſtillatione
affectus , a, m.

Acaudalar , hazer caudales, ondaſunac

biltzea, biribillatzea, diru-gordai-
rua eguitea , ondaſunen gordairua,
ta pilla anditzea , gueyagotzea,
gueitzea. Lat. Pecunias , opes divi-
tias acervare, comparare.

Acaudalado , ondaſunduna , diruduna,

ondaſunez , diruz betea, zuzquitua,
diru -gordairuac dituena. Lat. Opi-
bus acervatis , gaudens , tis, pecuniis
abundans.

Acaudalador, el que acaudala , ondaſun

biltzallea, diru-gordairuen eguillea.
Lat. Opum , ſeu pecuniarum acervua-
tor, congeſtor , oris.

Acaudellar, lo miſmo que acaudillar.

Acaudillar , beré eſcúpean, aguindepean

gendé diaren bat , gendatzaren bat
quidatu, zuzendu , eraman. Lat. Du-
co , is ; ducto, as.

Acaudillar , gendatzearen aguintaria

izan. Acaudillò las tropas de el Rey,
erreguearen gendatzea bere eſcupean
quidatu zeuan , eraman ceuan : bere
aguindepean zuzeudu zuen : erre-
guearen gende diaren aguintari izan-
du zan.

Acaudillado , iñorén eſcúpean , aguin-

depean, mendeán quidatua , eráma-
na , zucendua. Lat. Ductus , ducta-
tus , a , um.

Acaudillador , gendatzearen quidat-

zallea , zuzentzallea , aguintaria.
Lat. Ductor, ductator, oris.

Acayrelado, bordado , ò hermoſeado de

cayreles , ederqui ertzatua , ertz
ederrez eguiña , eſtalia. Lat. Tæniis
fimbriatus , a , um.

Accelerar, veaſe acelerar.

Accentuar, veaſe acentuar.

Acceſsible , lugar , ò coſa, que ſe puede

llegar, alderaguia, urreragarria, al-
dera letorquiona ; ceiñetara etorri-
ditequean , ceiñegana el ditequean,
litequean. Lat. Acceſsibis , e.

Acceſsion , crecimiento de calentura,

elgaitzaren eltzea , etortea , ſart-