Orrialde:Larramendi 1745 dictionary body.pdf/63

Orri hau balidatu da
32
A D.

Adornado mas , apainagotua , demaſia-

do , apaineguitua, &c'.

Adorno, apaingarri, edergarri , galan-

tgarri edergallua, edergaia , apain-
gaya , galantgaya. Lat. Ornatus , us,
ornamentum , i.

Adozenas , hamabica , vide dozena.

Adozenarſe, hamabicatzea, balſatu, bal-

ſatzea , char aſcorequin ſartzea , de-
ungueacaz naſtea , anitz beeragoac-
quin nahaſcitzea. Lat. Parem ſe infi-
mis dare , promiſcue agere , multitudi-
ni miſceri.

Adozenado , hamabicatua , balſatua,

char aſcorequin ſartua , &c. Lat. Par
infimis factus , a , um.

Adquirir , irabaci , erabaci , eracarri,

billatu. Lat. Acquiro , is. Ha adqui-
rido al miſmo tiempo fama , y hazien-
da , omena , ta ondaſuna irabaci ditu
beingoan: era batera omen, ta ondaſun
eracarri ditu.

Adquirido , irabacia , erabacia , eraca-

rria , billatu. Lat. Acquiſitus , quæ-
ſitus , a , um ; comparatus , a , um.

Adquirible , ira , erabazquizuna , ira,

erabazgarria , eracarquizuna , era-
cargarria, billaquizuna, billagarria.
Lat. Acquiribilis , comparabilis , e.

Adquiſicion , ira , erabazte , eracarte,

billatzea , verbales. Lat. Acquiſitio,
nis.

Adrede , berariaz , ichendúz , jaqui-

néz. Lat. De induſtria , conſultò , ſcien-
ter.
Coſa hecha adrede , berariazcoa , ichen-
duzcoa , jaquiñezcoa. Lat. Scientèr
factus , a , um.

Adreſo , lo miſmo que memorial , veaſe.

Adrezar , veaſe aderezar.

Adrianes , callos en los pies , veaſe.

Adrolla , veaſe hadrolla.

Adrubado, antiquado, eſtropeado, veaſe.

Adſtringir, adſtringente, veaſe aſtringir.

Aduana , aduaná , peagelecua , coſtama-

ga. Lat. Telonium , ij ; vectigalium
menſa , æ ; cuſtodia , æ.

Aduanero , aduanazaya , peage lecua-

ren, coſtomagaren zaina. Lat. Vecti-
galium exactor , ris.

Aduares de los Moros , chaolac , etcho-

lac, Mairuen eche charrac. Lat. Mau-
rorum tuguria , mapalia , orum ; atte-
giæ , arum.

Aducar , tela de ſeda , que yà no ſe fa-

brica.

Aducho, lo miſmo que ducho , dieſtro,

veaſe.

Aducho , antiquado , lo miſmo que adu-

cido, veaſe.